¡Hola! My name is

Martin Zlámal

← back to the archive

LaTeX šablona

Všiml si také někdo, že většina uživatelů WYSIWYG textového editoru typu Word v něm menšinu času píší a většinu času se snaží ohnout editor tak, aby dělal to co má? Tak přesně toto mě přestalo bavit a začal jsem všechny práce sázet v LaTeXu. Pro psaní mám vytvořenou následující šablonu, kterou s výhodou používám a zatím jsou na ní od kontrolujících dobré ohlasy (pokud si toho někdo všiml).

\documentclass[12pt]{article} % use larger type; default would be 10pt
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc} % set input encoding (not needed with XeLaTeX)

%%% PAGE DIMENSIONS
\usepackage{geometry} % to change the page dimensions
% \usepackage[left=2cm,right=2cm,top=2cm,bottom=2cm]{geometry}
\geometry{a4paper}

\usepackage{graphicx} % support the \includegraphics command and options
\usepackage{wrapfig} % support the wrapfigure section

\usepackage{hyperref} % links in \tableofcontents
\hypersetup{
  colorlinks,
  citecolor=black,
  filecolor=black,
  linkcolor=black,
  urlcolor=black
}

% \usepackage[parfill]{parskip} % Activate to begin paragraphs with an empty line rather than an indent

%%% PACKAGES
\usepackage{booktabs} % for much better looking tables
\usepackage{array} % for better arrays (eg matrices) in maths
%\usepackage{paralist} % very flexible & customisable lists (eg. enumerate/itemize, etc.)
\usepackage{verbatim} % adds environment for commenting out blocks of text & for better verbatim
\usepackage{subfig} % make it possible to include more than one captioned figure/table in a single float
% These packages are all incorporated in the memoir class to one degree or another...
\usepackage{tikz} % graphs
\usepackage{pgfplots}
\usepackage{float}

%%% HEADERS & FOOTERS
\usepackage{fancyhdr} % This should be set AFTER setting up the page geometry
\pagestyle{fancy} % options: empty , plain , fancy
\renewcommand{\headrulewidth}{0pt} % customise the layout...
\lhead{}\chead{}\rhead{}
\lfoot{}\cfoot{\thepage}\rfoot{}

%%% SECTION TITLE APPEARANCE
\usepackage{sectsty}
\allsectionsfont{\sffamily\mdseries\upshape} % (See the fntguide.pdf for font help)
% (This matches ConTeXt defaults)

%%% ToC (table of contents) APPEARANCE
\usepackage[nottoc,notlof,notlot]{tocbibind} % Put the bibliography in the ToC
\usepackage[titles,subfigure]{tocloft} % Alter the style of the Table of Contents
\renewcommand{\cftsecfont}{\rmfamily\mdseries\upshape}
\renewcommand{\cftsecpagefont}{\rmfamily\mdseries\upshape} % No bold!

ewcommand{\bigsize}{\fontsize{35pt}{20pt}\selectfont}

%%% END Article customizations

\begin{document}

  ...

\end{document}

Jsem relativně LaTeX nováčkem, proto by mě zajímalo. Používáte nějakou jinou šablonu? Lepší?

Do you have any comments? That's great! Tweet them so everyone can hear you…

← back to the archive